Udlejnings - betingelser 2013 - 2014 Ver. 03

 • Det lejede udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje må kun ske ved forudgående skriftlig godkendelse af SLE SOUND & LIGHT EQUIPMENT

 

 • Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst af det lejede udstyr. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer. Tyveri og hærværk skal tillige straks meldes til politiet.

 

 • Det er lejeres ansvar at tegne forsikring på det lejede udstyr i lejeperioden. • Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager begyndes og indtil det lejede er returneret til SOUND & LIGHT EQUIPMENT lager igen.
 • Der kan tilkøbes forsikring hos SLE Sound & and Light  som svare til 5 % af leje beløb, dette skal fremstår af lejekontrakt

Ved en hver skade beregnes der i selvrisiko Dkr. 10.000,-

 

 

 • Det er lejers ansvar at det lejede udstyr opbevares forsvarligt, samt returneres i samme stand som det er modtaget ved lejeperiodens begyndelse. Såfremt lejer ikke opbevarer det lejede udstyr forsvarligt, kan SOUND & LIGHT EQUIPMENT uden varsel afhente de Lejede effekter.

 

 • De lejede effekter er SOUND & LIGHT EQUIPMENT ejendom og må ikke belånes eller pantsættes til tredjemand. Påses dette ikke, vil det blive betragtet som tyveri af SOUND & LIGHT EQUIPMENT ejendom.

 

 • Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af SOUND & LIGHT EQUIPMENT fastsatte dags priser. Hvis ikke andet er angivet, er de nævnte priser beregnet på direkte afhentning fra a/b lager, lejeprisen indbefatter ikke læsning og lodsning, af biler.

 

 • SOUND & LIGHT EQUIPMENT kan til enhver tid forlange foto-legitimation samt depositum ved udlejning.

 

 • Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts - eller avancetab eller andet indirekte tab, der har med det lejede udstyr at gøre. SOUND & LIGHT EQUIPMENT er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr.

 

 • Udlejer er berettiget til – mod forudgående varsel - at erstatte/udskifte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

 

 • Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr, uden skriftlig tilladelse fra udlejer.

 

 • Udskiftede pærer og medleverede reservepære, skal returneres. Manglende pærer debiteres af SOUND & LIGHT EQUIPMENT til dagspris.

 

 • Ved forkert oprullede kabler, debiteres lejer 10.- pr. kabel uanset længde. Det er lejers ansvar at være bekendt med  standarden for korrekt oprulning af kabler.

 

 • Udstyret skal ved returnering være grundigt rengjort samt pakket korrekt. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre for lejeres regning, såfremt det tilbageleverede udstyr ikke lever op til normal rengjort standard.

 

 • Ved leje / køb under Kr. 1000,00 opkræves der et ekspeditionsgebyr på Kr. 48,00

 

 • Ved tilkaldelse af tekniker til  fejlsøgning som lejer er skyld i (fejlbetjening/tilkoblings fejl m.m) opkræves min. 1 times tekniker løn + kørsel efter den til enhver gældende takst.

 

 • Betalingsbetingelserne er netto kontant, hvis ikke konto hos SOUND & LIGHT EQUIPMENT haves

 

 • Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.

 

 • Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen inden kl. 12.00. Returneres udstyret for sent, debiteres lejer for en den ekstra leje efter den enhver tid gældende takster
 
 • Flyvepunkter er altid excl tilbud, dette gælder placering samt belastning, som angives af udlejer

 

 • Udlejer er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab forårsaget af aflysninger af Lejers arrangement. Sådanne tab er Udlejer uvedkommende og bæres fuldt ud af Lejer.

 

 • Udlejer påtager sig intet ansvar for de krav og betingelser, optrædende måtte stille i forhold til Udlejers ydelse i henhold til nærværende standardbetingelser.

 

 • Tilbagelevering af Udstyret inden udløbet af Lejeperioden medfører ikke nedsættelse af lejen for den aftalte Lejeperiode.

 

 • alle tilbud fra SLE Sound & light equipment aps. er excl. Hands, borttransport af tom gods, lift,flyvepunkter, belastnings beregninger, kørseslplader, Overnatning for tekniker og andet personale på tour, samt forplejning.

 

 • Alle priser er opgivet + 25% dansk moms

søg